Connect with us

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន

TikTok ផ្សាយរបាយការណ៍តម្លាភាពលើកទី ៤ របស់ខ្លួន ដែលបង្ហាញពីការពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាសុវត្ថិភាពជូនសហគមន៍

on

Advertisement

• របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីទំហំនិងរបៀបក្នុងការដកចេញមាតិកាដែលរំលោភគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍ឬលក្ខខណ្ឌ
• វីដេអូចំនួន ៨៩ ១៣២ ៩៣៨ ត្រូវបានលុបចោលនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២០ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ទិន្នន័យនេះតំណាងឲ្យវីដេអូតិចជាង១% ដែលត្រូវបានបង្ហោះ
• បង្ហាញពីវិធីដែលTikTok ប្តេជ្ញាក្នុងការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ និងការបោះឆ្នោតជាដើម
• ហើយវាក៏រួមបញ្ចូលពីរបៀបដែលTikTok ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរឲ្យពង្រឹងច្បាប់ព័ត៌មាន សំណូមពរពីរដ្ឋាភិបាលអំពីការលុបចេញមាតិកា និងសំណូមពរអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរ ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ៖ Helena Lersch ដែលជានាយកផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និង MENAT បានគូសបង្ហាញពីរបាយការណ៍តម្លាភាពរបស់TikTok ដែលជាទម្រង់វីដេអូខ្លីលើទូរសព្ទឈានមុខគេ ។

TikTok គឺជាសហគមន៍ពិភពលោកចម្រុះមួយដែលពោរពេញទៅដោយការបង្ហាញបែបច្នៃប្រឌិត។ កិច្ចការរបស់យើងគឺរក្សានូវបរិយាកាសមួយដែលអ្នករាល់គ្នាមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការបង្កើត ស្វែងរកសហគមន៍ និងការកំសាន្ត។ ពួកយើងបានប្តេជ្ញាក្នុងការរក្សាតម្លាភាពអំពីរបៀបដែលពួកយើងរក្សាទម្រង់របស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាព ព្រោះយើងដឹងថាវានឹងបង្កើតទំនុកចិត្តនិងការយោគយល់នៅក្នុងសហគមន៍។ នៅថ្ងៃនេះ យើងបានបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងមួយកម្រិតទៀត ដោយការផ្សាយចេញរបាយការណ៍តម្លាភាពពិភពលោកលើកទី ៤ របស់យើង ។

របាយការណ៍តម្លាភាពនេះបង្ហាញពីទំហំនិងរបៀបនៃការដកចេញមាតិកាដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍សហគមន៍ឬលក្ខខណ្ឌ នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២០ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ) ជាមួយនឹងបង្ហាញពីវិធីដែលTikTok ប្តេជ្ញាក្នុងការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ និងការបោះឆ្នោតជាដើម។ វាក៏រួមបញ្ចូលពីរបៀបដែលTikTok ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរឲ្យពង្រឹងច្បាប់ព័ត៌មាន សំណូមពរពីរដ្ឋាភិបាលអំពីការលុបចេញមាតិកា និងសំណូមពរអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរ ។

ពួកយើងបានបន្ថែមទិន្នន័យមួយចំនួនទៅក្នុងរបាយការណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យរបាយការណ៍នេះកាន់តែមានតម្លាភាព រួមមាន៖
• គណនីដែលត្រូវបានលុបចោល
• គណនីដែលគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដនិងវីដេអូដែលត្រូវបានលុបចោល
• ការផ្សាយវីដេអូឡើងវិញ ក្រោយពីត្រូវបានកែតម្រូវដោយអ្នកផលិត
• ការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍នយោបាយជាក់លាក់
• ការបដិសេធពាណិជ្ជកម្មដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
នេះជាការបង្ហាញសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីរបាយការណ៍ ដែលលោកអ្នកអាចអានរបាយការណ៍ទាំងមូលបាននៅ «ទីនេះ»

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍
• វីដេអូចំនួន ៨៩ ១៣២ ៩៣៨ ត្រូវបានលុបចោលនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២០ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ទិន្នន័យនេះតំណាងឲ្យវីដេអូតិចជាង១% ដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើTikTok
• ៩២,៤% នៃវីដេអូត្រូវបានដកចេញមុនពេលអ្នកប្រើប្រាស់រាយការណ៍ ៨៣,៣% នៃវីដេអូត្រូវបានដកចេញមុនពេលអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលនិងមើលវា និង៩៣,៥% នៃវីដេអូត្រូវបានដកចេញក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង ក្រោយពីត្រូវបានផ្សាយ
• ៦ ១៤៤ ០៤០ គណនីត្រូវបានលុបចោលចំពោះការរំលោភគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍
• គណនីគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ចំនួន ៩ ៤៩៩ ៨៨១ និង វីដេអូឥតបានការចំនួន ៥ ២២៥ ៨០០ ដែលត្រូវបានផ្សាយដោយគណនីទាំងនោះត្រូវបានលុបចោល។ ពួកយើងបានបញ្ឈប់គណនីចំនួន ១៧៣ ២៤៦ ៨៩៤ ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• ពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៣ ៥០១ ៤៧៧ ត្រូវបានបដិសេធចំពោះការរំលោភគោលការណ៍ណែនាំផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតអំពីកូវីដ ១៩ និង វ៉ាក់សាំង
TikTok នៅតែបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់សហគមន៍របស់ខ្លួនតាមរយៈព័ត៌មានអំពីជំងឺកូវីដ ១៩និងវ៉ាក់សាំង។ ពួកយើងបានផ្សាយព័ត៌មានអំពីសុខភាពសាធារណៈនៅលើកម្មវិធីរបស់យើង ក៏ដូចជាលុបបំបាត់ព័ត៌មានមិនពិតនានា។ នេះជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២០កន្លងមក៖
• មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានកូវីដ១៩របស់យើងត្រូវបានចូលមើលចំនួន ២ ៦២៥ ០៤៩ ១៩៣ដង
• ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មអំពីកូវីដ១៩ ត្រូវបានដាក់ផ្សាយនៅលើវីដេអូចំនួន ៣ ០៦៥ ២១៣
• សេចក្តីប្រកាសអំពីសុខភាពសាធារណៈដែលភ្ជាប់ដោយសញ្ញា# សម្រាប់នាំអ្នកទស្សនាឲ្យចូលទៅកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ ត្រូវបានចូលមើលចំនួន ៣៨ ០១០ ៦៧០ ៦៦៦ដង
• វីដេអូចំនួន ៥១ ៥០៥ដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីកូវីដ ១៩ ត្រូវបានដកចេញ។ ក្នុងចំណោមវីដេអូទាំងនេះ ៨៦% ត្រូវបានដកចេញមុនពេលដែលវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ ៨៧% ត្រូវបានដកចេញក្នុងរយៈត្រឹមតែ២៤ម៉ោង និង ៧១% គ្មានអ្នកទស្សនាសូម្បីតែម្នាក់
នេះគឺជារបាយការណ៍ដ៏លំអិតនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់របស់យើង ហើយពួកយើងពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពដែលយើងបានធ្វើ ដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពទៅក្នុងមាតិកានិងការអនុវត្តន៍របស់យើង។ យើងនឹងបន្តស្តាប់មតិយោបល់ពីសហគមន៍របស់យើងនិងចែករំលែកវឌ្ឍនភាពរបស់យើងនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីសហគមន៍របស់យើង៕

អំពី TikTok
TikTok គឺជាទម្រង់វីដេអូខ្លីៗលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏ឈានមុខគេ។ បេសកកម្មរបស់ពួកយើង គឺជំរុញឱ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី និងបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយ។ TikTok មានការិយាល័យកណ្តាលនៅទូទាំងពិភពលោក រួមមាន ទីក្រុងឡុងដ៍ ឡូសអ៊ែនចឺឡេស ញូវយ៉ក ប៉ារីស ប៊ែកឡាំង ឌូបៃ ប៊ុមបៃ សិង្ហហ្គាពួរ ចាកាតា សេអ៊ូល និងតូក្យូ ។ www.tiktok.com
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
Rachel Roberts
MSA Marketing Solutions
Rachel.roberts@msacam.com
+(855) 96 368 0826

អត្ថបទដោយ​៖ ក្រុមហ៊ុន

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រោយរលាយសពអស់ ស្រាប់តែបងប្រុសមេខ្លោងជនល្មើស ចេញមុខបង្ហោះសារខ្លីៗ ៣ បែបនេះ
ប្ដីប្រពន្ធរៀបការហើយមិនចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចការលេងៗ បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ ១២ យ៉ាង
Margie រៀបការជាមួយស្វាមីសំណាងដូចធ្លាក់ក្នុងជង្រុកទ្រព្យ គ្រាន់តែឃ្លាំងដាក់ឡាន សរុបជាង ១ លានដុល្លារ
ស្ងាត់ឈឹង! ពេលនេះ ម្ចាស់បទ F4 ខ្មែរ អោក សុម៉ារីម៉ា និង ចាន់ សម័យ នៅឯណា?

មតិរបស់អ្នក

Sponsored
Sponsored
អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 hours ago

Visa បន្តការចែករំលែកកម្មវិធី «ជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តែង» ដែលជាធនធានសិក្សារដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និង សហគ្រិន

«កម្មវិធីសិក្សារលើជំនាញអាជីវកម្មជាក់ស្តែង – Practical Business Skills» ផ្តល់ជូនការអប់រំទាក់ទងនឹងជំនាញអាជីវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម អាចបង្កើតអាជីវកម្មដែលរឹងមាំ និងអាចដំណើរការបានជាលក្ខណៈឌីជីថល ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន Visa Inc. (NYSE:V)...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន24 hours ago

ទិញទំនិញតាម Wing App មិនចាំបាច់មានទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី ហើយបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ទៀត

ឥឡូវនេះអតិថិជនដែលមិនមានទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីវីង ក៏អាចបញ្ជាទិញទំនិញដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ភាគរយពី វីងម៉លបានដែរ ថែមទាំងទទួលបានសេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង ៦ ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង ១០ យប់ ។ ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ក៏ដូចជាចូលរួមកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ អតិថិជនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ គ្រឿងទេស និង ប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ថ្វាយទេវតាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិពីផ្ទះ បានយ៉ាងងាយស្រួល ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៥០%លើមុខទំនិញមួយចំនួន។...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 days ago

វីង នៅតែបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន

ខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងនូវវិបត្តនៃជំងឺកូវីដ១៩ នេះ ធនាគារឯកទេសវីងបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបន្តផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃដោយដាក់ចេញនូវវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្ត។ បុគ្គលិកវីងស្ទើរតែទាំងអស់គ្នា ត្រូវបានឲ្យបំពេញការងារពីផ្ទះជំនួសឲ្យការមកការិយាល័យដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីមាព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ ។ ពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនូវជំនួយបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធិភាពក្នុងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ថែមពីនេះទៀត ទាំងអតិថិជន និងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលមកការិយាល័យកណ្តាលនៃធនាគារវីងត្រូវស្កេនកូដ “Stop Covid” ត្រួតពិនិត្យកំដៅរបស់ពួកគេ សម្អាតដៃជាមួយអាល់កុលឬជែល ពាក់ម៉ាស ពាក់របាំងមុខ និងអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម។ ដោយអនុវត្តតាម ការណែនាំរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន3 days ago

សូម​ស្វាគមន៍​សមាជិក​ថ្មី New Ford Ranger FX4 ស៊េរី​ថ្មី​ឆ្នាំ 2022

​បើ​និយាយ​ពី​រថយន្ត Off-Road នោះ​លោកអ្នក​ប្រាកដជា​គិតដល់​រថយន្ត Ford Pickup មុនគេ​ដោយ​ក្នុងនោះ​រួមមាន​៖ រថយន្ត Ford F-150 Raptor ដែលជា​កំពូល​រថយន្ត Off-Road Pickup និង រថយន្ត Ford Ranger Raptor ដែលជា DNA...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន3 days ago

គ្រាន់តែរឿងមួយហ្នឹងសោះ ធ្វើឲ្យ កុសុម៉ា សប្បាយចិត្តដ៏ម្លឹង (វីដេអូ)

ពិធីការិនីវ័យក្មេងដែលកំពុងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅកម្ពុជា សុភក្ត្រ័ កុសុម៉ា បានបង្ហើបពីចំនុចពិសេសដែល Wing Virtual Visa Card ធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តស្ទើររាល់ថ្ងៃទោះនៅតែក្នុងផ្ទះ ។ កញ្ញា កុសុម៉ា បាននិយាយទាំងក្រមិចក្រមើមថា៖ «អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុត នៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយច្រើនក្នុងកាតនិម្មិតវីងវីសាកាត» ។ ដោយហេតុតែពិធីការិនីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះ អាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ NETFLEX ដែល...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន4 days ago

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ foodpanda បានផ្តល់ជាអាហារ ភេសជ្ជៈដឹកជូនពួកគាត់ដល់មន្ទីរពេទ្យ

ដើម្បីជួយសម្រាលដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគ្រាលំបាកនេះ foodpanda បានផ្តល់ជាអាហារ និងភេសជ្ជៈចែកជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែលកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងមោះមុតក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩។ ដោយឃើញថាក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់គ្នាពិតជាហត់នឿយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះ foodpanda ក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំនូវកម្មវីធីនេះឡើង ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់អោយមានកំលាំងចិត្ត និងកាយខិតខំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល ។ foodpanda និង ចែកជូនអាហារទៅដល់ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យតែម្តង ដែលក្នុងនោះ foodpanda ចែកជូនមន្ទីរពេទ្យធំៗចំនួន៤ ៖ • មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គដួង...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន5 days ago

បុគ្គលិកវីងម៉លទាំងអស់ ទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួចរាល់

​វី​ង​ម៉​ល​ (WingMall) ដែលជា​ទីផ្សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ដ៏​ទំនើប និង​ ពេញនិយម​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា បុគ្គលិក​ដឹកជញ្ជូន និង​ បុគ្គលិក​ក្នុង​ការិយាល័យ​ទាំងអស់​របស់​វី​ង​ម៉​ល បានទទួល​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ រួចរាល់​ហើយ​ ។ រាល់​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​នឹង​ដំណើរការ​ជាធម្មតា ចាប់ពី​ម៉ោង ​៦ ​ព្រឹក​រហូតដល់​ម៉ោង​ ១០ ​យប់​ ។​ ​លោកស្រី សួស...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន5 days ago

លើសពីការពង្រីកសេវាកម្ម foodpanda មកដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្ម និង ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូវីដ-១៩

ក្នុងកំឡុងពេលដែលជំងឺកូវីដ១៩ កំពុងរាតត្បាតខ្លាំង foodpanda បានធ្វើការពង្រីកខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីជួយសម្រួលដល់ភោជនីយដ្ឋានតូច ធំ ក៏ដូចជាអតិថិជន ក្នុងការដឹកជញ្ជូនអាហារ រហ័សទាន់ចិត្ត និង ដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈមុខងារទូទាត់ប្រាក់តាមបែបឌីជីថល (Cashless Payment) អាចជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ ។ ក្នុងនោះនៅថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ២០២១ អ្នកបន្ទាយមានជ័យ នឹងអាចធ្វើការកុម្ម៉ង់អាហារឆ្ងាញ់ៗតាមកម្មវិធី...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន6 days ago

All New SCOOPY ជំនាន់​ថ្មី ទាំង​៣ ស៊េរី​ ​ដែល​អតិថិជន​បាន​ទ​ង្ទឹ​ង​រង់ចាំ​បានដាក់​លក់​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ

​ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិ​ច ជា​ក្រុមហ៊ុន​តែមួយគត់​ដែល​ទទួលបាន​សិទ្ធិ​ក្នុងការ​ផលិត​និង​តំឡើង​ម៉ូតូ​ម៉ាក​ហុងដា និង ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​លក់​ម៉ូតូ​ឈានមុខ​គេ​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី​ ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ​នេះ ក្រុមហ៊ុន​បានដាក់​លក់​ជា​ផ្លូវការ​ម៉ូតូ​ម៉ាក Honda All New SCOOPY ស៊េរី​ថ្មី ក្រោម​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត #ShakeYourWorld...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន6 days ago

ឆាប់ៗ​នេះ​!!! “​ដំណើរ​ជីវិត​” កម្មវិធី​ថ្មី​ស្តីអំពីជីវិត​ពិត​ក្រោយ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ មាន​ផ្សាយ​នៅតែ CTN, MyTV, CNC និង CBS Digital​

​ភ្នំពេញ​៖ កម្មវិធី​ថ្មី “​ដំណើរ​ជីវិត​” នឹង​លាតត្រដាង​អំពី​រឿងរ៉ាវ​ជីវិត​ពិត ទាក់ទង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដែលជា​មេរោគ​ដ៏​កាច​សាហាវ​ឥត​ត្រា​ប្រណី កំពុង​រាតត្បាត​ពាសពេញ​ពិភពលោក រួមទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ផងដែរ​ ។ ​ចាប់តាំងពី​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កើតឡើង មកទល់ពេលនេះ បាន​បណ្តាលឱ្យមាន​អ្នកស្លាប់ រួមទាំង​អ្នក​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​ក៏​បន្ត​កើនឡើង​ច្រើន​ផងដែរ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ ជា​បន្តបន្ទាប់...